Cíle a poslání DD-ZDVOP Telč

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově Telč

"Každé dítě je talentované, neopakovatelné a originální, ale všechny mají
jedno společné - všechny potřebují lásku, náruč a pocit bezpečí."

Cíle, cílová skupina, poslání DD Telč - ZDVOP

Poslání: „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti:

 • které se ocitlo bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jeho věku nebo
 • jsou-li jeho život, příznivý vývoj či zdravotní stav ohroženy,
 • jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě,
 • které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. “ (dle zákona SPOD – 359/1999 v platném znění).

 Poskytujeme akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem nepřetržitě po dobu 24 hodin deně.

Cílová skupina: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně právní ochrany, které poskytuje ochranu a pomoc dítěti dle zákona od 0 - 18 let.

 • Důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou kapacitní důvody a akutní infekční nemoc dítěte.

Cíle: Kvalitně zajišťovat uspokojování základních životních potřeb umístěného dítěte.

 • Spolupracovat s rodinou, aby byl možný návrat dítěte do původní biologické rodiny.
 • Podporovat vztahy a kontakty s rodiči a příbuznými.
 • Spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD), případně s dalšími orgány či organizacemi.
 • Pokud návrat do původní biologické rodiny není možný zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Děti jsou do zařízení přijímány:

 • na žádost zákonného zástupce v rámci uzavřené dohody,
 • na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • na základě předběžného opatření.
 • na základě žádosti dítěte. 

Dětem je zajištěna odborná péče:

 • zdravotní – zajišťována prostřednictvím smluvního dětského lékaře,
 • ošetřovatelská a rehabilitační – zajišťována odborným personálem zařízení,
 • výchovná a pedagogická - děti navštěvují MŠ a ZŠ v Kamenici nad Lipou,
 • diagnostická – zajišťuje psycholog zařízení.

Výše uvedená péče je poskytována na bytových jednotkách centra a za úhradu dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Od platby jsou osvobozeni rodiče, kteří doloží, že jsou na dávkách hmotné nouze.